Cyklus knihy - část 1/5: Výběr dokumentů

Publikováno 4. května 2015

Předmětem řešení projektu je zpracování a provedení souvisejícího historického průzkumu nebohemikálních dokumentů nalézajících se v depozitáři NK ČR v Neratovicích, jež jsou součástí tzv. rezervních fondů. V rámci příprav projektu byly vytipovány dvě skupiny zajímavých dokumentů.

První z nich tvoří zednářská literatura pocházející z mnoha loží rozmístěných po celé Evropě a i ze zámoří. Jedná se o dokumenty obsahující zednářskou mystiku, filozofii či rituály, ale zároveň jde i o výroční zprávy z každoročních aktivit jednotlivých lóží (odhadovaný počet svazků je asi 6 000).

Druhou polovinu projektu tvoří dokumenty, které se na území tehdejšího Československa dostaly během období druhé světové války či krátce po ní prostřednictvím záborů, konfiskací či repatriací. Mnohdy jde o roztroušené osobnostní knihovny, knihovny různých spolků či institucí. V rámci projektu budou tyto dokumenty včleněny do širších souvislostí, zejména historických či společenských. Takto postavený výzkum – vlastní zpracování fondů a jejich zasazení do dobových souvislostí - je v rámci segmentu paměťových institucí unikátním počinem směřujícím do dosud systematicky neprobádané oblasti českých dějin.

Výběr a identifikace dokumentů v depozitáři v Neratovicích

Relevantní dokumenty, které jsou předmětem zpracování v rámci projektu „Knihy znovu nalezené“ netvoří vyčleněnou množinu publikací, ale jsou rozptýleny v dosud nezpracovaných Rezervních fondech NK ČR, jejichž objem přesahuje 300 000 svazků. Výběr a identifikace knih proto vyžaduje velké množství manuální třídící práce přímo v depozitáři, kde jsou knihy uloženy ve dvou až třech řadách na policích běžné skladové regálové konstrukce. Kritéria pro výběr jsou dána časovým limitem (vytištění před r. 1950) a přítomností vlastnických znaků v knize (provenienční razítka, exlibris, tištěné vlastnické štítky) s výjimkou rukopisných poznámek, které jsou často nečitelné a nemusí být průkazné, tzn., nemusí vyjadřovat vlastnictví daného dokumentu. Výběr odpovídajících dokumentů garantují odborníci Národní knihovny ČR, kteří jsou páteří interního řešitelského týmu. Jednotlivé regály se procházejí systematicky, přičemž prohlédnout je třeba každou knihu v daném pořadí. Knihy obsahující výše uvedené vlastnické znaky se ještě přímo v neratovickém depozitáři třídí do zvláštních transportních beden s přihlédnutím na další postup jejich zpracování, charakter a fyzický stav. Jednotlivé přepravky jsou posléze transportovány prostřednictvím stěhovací firmy na místo jejich dalšího zpracování, tj. do Centrálního depozitáře v Praze Hostivaři.

Sklad v Neratovicích
Sklad v Neratovicích
Výběr knih ve skladu v Neratovicích
Výběr knih ve skladu v Neratovicích