O projektu

Projekt Knihy znovu nalezené se zabývá nebohemikálními knižními fondy, které se dostaly na území Československa a následně do Národní knihovny ČR během druhé světové války a krátce po ní. Cílem výzkumných aktivit jsou zejména tzv. Rezervní fondy Národní knihovny ČR, kde výše specifikované svazky dosahují počtu 300 000. Jedním z hlavních cílů projektu bylo zmapovat a následně zkatalogizovat 12 000 svazků knih a umožnit tak čtenářům a především badatelům jejich zkoumání. Tyto činnosti stále pokračuji - doposud se podařilo zkatalogizovat téměř 16 000 knih. Kromě zpracování knih byl uskutečněn i historický a archivní výzkum, který si klade za cíl zasadit tok těchto dokumentů do širších, evropských kulturně-historických souvislostí. Součástí bylo i sestavení právní analýzy popisující právní rámec těchto knižních fondů, který zpracoval děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. Poslední skupina realizovaných aktivit projektu směřovala především k jeho popularizaci. Ve spolupráci s norským partnerem projektu byly připraveny tradiční i moderní prezentační výstupy – klasická a virtuální výstava, propagační video, projektový web či edukační program. Důležitými výstupy orientovanými na odbornou veřejnost byly i dva odborné semináře uskutečněné v Praze a Kristiansandu, kde vystoupili přední norští a čeští historikové zabývající se nakládáním s kulturním dědictvím.

Prodloužení projektu

Po celou dobu realizace základního projektu byly veškeré jeho aktivity pozitivně hodnoceny nejen odbornou veřejností, ale i zástupci Ministerstva financí ČR, Ministerstva kultury ČR či uživateli Národní knihovny ČR. Z těchto důvodů byl základní projekt rozšířen o návazné bilaterární iniciativy. V těchto dílčích projektech se členové řešitelského týmu zabývali dalšími činnostmi, které výrazným způsobem rozšířily počet výstupů projektu. V první iniciativě byl proveden výběr původních vlastníků – z celkových dosud zjištěných více než 2 000 osob či institucí byla vytipována množina 20 původních vlastníků, u nichž byly zpracovány jejich osudy. Ty jsou zájemcům dostupné nejen v textové podobě ve formě sborníku, ale i jako multimediální medailonky. Druhá iniciativa byla věnována vytvoření propagačního videa a edukačního programu, jež mohou dále rozšířit znalosti získané v průběhu výzkumu širší veřejnosti. Ve třetím projektu BFB iniciativ budou uskutečněny důležité prezentační výstupy – ve formě přednáškových cyklů pro studenty středních a vysokých škol v obou partnerských zemích a návštěvy významné oborové konference. V současné době dochází k přípravě projektu k již čtvrté BFB iniciativě – tentokráte zaměřené na výzkum zahraničních archivních fondů a vydání aktualizované monografie sumarizující získané vědecké poznatky.

O projektu
Cílem projektu bylo především zkatalogizovat 12000 knih
Projekt byl prodloužen v rámci bilitarelárních výzev

Řešitelské instituce

Národní knihovna

Národní knihovna ČR je největší knihovnou na území České republiky držící vedoucí postavení v systému českých veřejných knihoven. Její knižní fond je univerzální s celoevropským významem. Uchovává národní knižní produkci, výběr zahraniční literatury, rozsáhlou sbírku historických dokumentů i speciální sbírky. Kromě této činnosti se podílí na tvorbě knihovnických standardů, pořádá nejrůznější kulturní akce včetně výstav, koncertů či besed.

Klementinum

Národní knihovna sloužila v minulosti mimo jiné jako centrální instituce určená k deponování mnoha separátních knižních sbírek, které pocházely z mnoha různých zdrojů - knižní deponáty pocházející z uzavřených paměťových institucí, ze zrušených církevních řádů, ze zabavených knih během II. světové války atd. Většina deponovaných fondů nebyla doposud řádně zpracována. Není nám proto znám přesný obsah těchto fondů, jejich struktura a právní rámec a tudíž nejsou fondy veřejně ani badatelsky přístupné. I proto Národní knihovna iniciovala projekt Knihy znovu nalezené.

Národní knihovna

Stiftelsen Arkivet

Zahraničním partnerem Národní knihovny je norská instituce Stiftelsen Arkivet. Stiftelsen Arkivet je řádově menší organizace než Národní knihovna. Nadace sídlí v bývalém objektu gestapa. Jejich odborníci se dlouhodobě zabývají otázkou interpretace a reinterpretace II. světové války a tím, jak tehdejší události využít pro podporu demokratického myšlení. Historii sídla vlastní instituce prezentují na stálé výstavě jako součást širšího kontextu událostí II. světové války.

Stiftelsen Arkivet

V projektu si společně klademe otázku, jakým způsobem konfiskované nebo zavlečené knihy ilustrují nakládání s evropským kulturním dědictvím. Naší snahou je rekonstruovat příběhy knih a zasadit je do souvislostí s událostmi II. světové války. Toho však nedosáhneme pouhou katalogizací a uveřejněním záznamů v databázi. Proto jsme se spojili s odborníky ze Stiftelsen Arkivet, kteří mají bohaté zkušenosti se specializovanou interdisciplinární prezentací válečných témat. S partnerem budeme intenzivně spolupracovat na obou výstavách, přípravě vzdělávacích akcí apod.

Stiftelsen Arkivet

Náš tým

Kvůli realizaci projektu Knihy znovu nalezené jsme se spojili s norským partnerem, s institucí Stiftelsen Arkivet. Náš tým je tedy česko-norský. Hlavním řešitelem je však Národní knihovna ČR, proto je české zastoupení v projektu početnější. Máme dvě projektové manažerky, historičku, knihovnický tým, který třídí a katalogizuje knihy, dvě pracovnice, co se starají o propagaci projektu a pracovnici zodpovědnou za očistu knih.

Tomas Foltyn

Tomáš Foltýn
Hlavní řešitel projektu

Je absolventem oboru Kulturní dějiny na FF Univerzity Pardubice. Od roku 2007 je pracovníkem Národní knihovny, kde vystřídal několik funkcí. Aktuálně je ředitelem Odboru správy fondů. Podílí se na řešení mnoha národních a mezinárodních projektů.

Tomas.Foltyn@nkp.cz

Jana Rumanova

Jana Rumanová
Projektový manažer

Od ledna 2015 je absolventkou magisterského oboru Veřejná a sociální politika na FSV Univerzity Karlovy. Po ukončení studia plynule přešla k našemu projektu. Má na starosti hladký „chod“ projektu a koordinaci jeho aktivit.

Jana.Rumanova@nkp.cz

Marcela Strouhalova

Marcela Strouhalová
Historik

Je absolventkou oboru Kulturní dějiny na FF Univerzity Pardubice, kde od roku 2012 pokračuje v doktorském studiu. Specializuje se na správní dějiny 20. století. V projektu provádí průzkum archivních fondů a zodpovídá za odborné výstupy.

Marcela.Strouhalova@nkp.cz

Elisabeth Tadialova

Elisabeth Tadialová
Vedoucí týmu zpracování jednotek

Práci s knihami považuje za životní poslání. V Národní knihovně působí po 19 let. V současnotsi jako správce Národního konzervačního fondu. V projektu zodpovídá za exemplářové zpracování a evidenci knih, metodicky vede podřízené pracovníky.

Elisabeth.Tadialova@nkp.cz

Jaroslava Svobodova

Jaroslava Svobodová
Vedoucí týmu katalogizace

V Národní knihovně pracuje již 28 let, patnáctým rokem vede oddělení jmenného zpracování, které zajišťuje jak vlastní zpracování dokumentů, tak koordinaci a metodiku národní katalogizační politiky. V tomto projektu garantuje bibliografické zpracování.

Jaroslava.Svobodova@nkp.cz

Nina Seyckova

Nina Wančová
Web a virtuální výstava

Je absolventkou Studií nových médií na FF Univerzity Karlovy, kde pokračuje v doktorském studiu. Věnuje se využití nových médií v paměťových institucích. V projektu má na starosti webové stránky, částečně se podílí na PR aktivitách a na přípravě virtuální výstavy.

nina@wvi.cz

Jiri Polisensky

Jiří Polišenský
Identifikace zavlečených dokumentů

V Národní knihovně pracuje od roku 1976 na různých pozicích. Stojí za přípravou a realizací řady vývojových projektů spojených s digitalizací a ochranou fondů. V projektu má na starosti probírku Rezervních fondů a identifikaci zavlečených dokumentů.

Jiri.Polisensky@nkp.cz

Gro Kvanvig

Gro Kvanvig
Projektový manažer

Pracovala jako novinářka, editorka knih, učitelka a po čtyři roky jako ředitelka literárního festivalu Bjørnsonfestivalen. Od roku 2007 pracuje v Stiftelsen Arkivet jako projektová manažerka, stará se o produkci publikací a spravuje web.

gk@stiftelsen-arkivet.no

Idunn Sem

Idunn Sem
Virtuální výstava

Je designer a vývojář v InterMedia Lab na univerzitě v Oslu. Pracuje s interakčním designem, zabývá se projektovým managementem, výstavnictvím a prezentací dat z vědeckých výzkumů. V našem projektu je zodpovědná za design virtuální výstavy.

idunn.sem@uv.uio.no