Výměna zkušeností na workshopu v Kristiansandu

Publikováno 17. ledna 2017

Výměna zkušeností a spolupráce mezi Norskem a Českou republikou patří mezi důležité přidané hodnoty projektu. Proto jsou v každé fázi projektu naplánovány cesty do Prahy nebo naopak do Kristiansadu, kde sídlí naše partnerská organizace Stiftelsen Arkivet. Počátkem roku 2017 byla řada na nás, a proto jsme vyrazili na další osobní setkání na jih Norska, do přístavního města Kristiansand.

Aktivity v projektu jsou vždy rozdělené mezi pracovníky Národní knihovny a kolegy ze Stiftelsen Arkivet - u každého výstupu je předem určeno, kdo je za jeho plnění primárně zodpovědný. Druhý tým pak poskytuje svoje názory, připomínkuje práci druhého týmu, připravuje faktické podklady a jinak pomáhá s naplněním aktivity. Setkání jsou důležitá v tom, že dáme prostor našim nápadům, vyjasníme si, co je třeba k naplnění aktivity udělat, kdo co může zajistit, řekneme si případná omezení a domluvíme strategii.

Každý workshop již tradičně uvozuje prezentace hlavního řešitele projektu Tomáše Foltýna, který vždy shrne, co jsme od posledního setkání udělali a nastíní program workshopu. V první části přednášky připomněl, že souběžně pracujeme na aktivitách, které se váží k prodloužení projektu a na aktivitách v rámci iniciativ BFB. Seznámil naše kolegy např. s tím, že se nám podařilo zkatalogizovat již 15698 knih a katalogizace dále pokračuje, upozornil na články, které o projektu vyšly v médiích nebo s tím, jak jsou nové aktivity a počiny prezentovány na webu.

Summary for the workshop in Kristiansand from Books Discovered Once Again

Následně si vzala slovo kolegyně Gro Kvanvig a Mirjam Kristensen, které nás seznámily s průběhem tvorby edukačního programu. Edukační program je určen středoškolským a vysokoškolským studentům a bude uskutečněn na několika místech v Norsku a v České republice. Jako úvod do edukačního programu bude použito naše propagační video. Po úvodním seznámení s projektem budou studenti rozděleni do 5 skupin. Každá ze skupin se bude zabývat jedním příběhem. Studenti dostanou vstupní informace o jedné osobě a v rámci diskuse v týmu se budou zamýšlet na dvěma možnostmi, jak příběh dané osoby pokračoval. Studenti se budou muset zamýšlet nad dobou a historickým kontextem, odhadnout motivace osob a dějinné události a rozhodnout, který závěr příběhu je pravděpodobnější. V závěru setkání se odhalí, zda měli pravdu či nikoli a dostanou potřebné informace pro dokreslení příběhu. Pro edukační program kolegové zřídili webovou stránku, která bude poskytovat potřebné informace o jednotlivých příbězích. Webovou stránku budou mít k dispozici na tabletu, který bude k práci každá skupina používat.

V druhé BFB iniciativě měla česká část týmu vytvořit video o projektu. Postup vytváření videa shrnuje podrobněji tento článek. Našim norským kolegyním jsme pustili jeho ještě nedokončenou verzi. Proces tvorby videa shrnuje i následující prezentace.

How me made the video from Books Discovered Once Again

Poté jsme prezentovali spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví v Brně, kteří vytvořili multimediální medailonky k příběhům, které jsme zpracovali v předešlé výzvě věnované původním vlastníkům knih uložených v rezervních fondech.

Následovala krátká část věnovaná administrativě. Osobní setkání jsme využili na podrobné naplánování realizace edukačních programů, které se uskuteční v březnu 2017 nejprve v Norsku a poté v České republice. Gro Kvanvig nás seznámila s naplánovaným rozvrhem a společně jsme si vyjasnili, jak budou setkání probíhat a kdo bude mít jakou úlohu. Tomáš Foltýn pak představil harmonogram týdne v České republice. S blížícím se závěrem jsme ještě prodiskutovali účast na odborné konferenci v Paříži, na které bude mít Gro Kvanvig přednášku a Tomáš Foltýn s historikem projektu Marcelou Strouhalovou prezentaci projektu v posterové sekci.