Archivní prameny mapující nakládání s knihami a knižními kolekcemi v Československu po roce 1918

Publikováno 13. dubna 2017

V průběhu řešení projektu již bylo mnohé napsáno o výsledcích výzkumu i o jeho průběhu. Jestliže původní předpoklady výzkumu byly takové, že rezervní fondy NK ČR jsou tvořeny výhradně knihami, které byly konfiskovány nepřátelům nacistického režimu v sousedním Německu i jinde v okupované Evropě, závěry se ukázaly odlišnými a to jak z hlediska studia archivních pramenů, tak v rámci interní evidence provenienčních znaků i sond do příběhů původních vlastníků.

Z hlediska přehlednosti si proto dovolím definovat čtyři základní tematické okruhy, které byly v průběhu ledna 2015 až dubna 2017 řešeny:

  • Knižní materiál zahraniční provenience, který skončil na konci 2. světové války na území osvobozeného Československa;
  • Knihy a knižní fondy konfiskované podle dekretů prezidenta republiky, především z majetku německého obyvatelstva;
  • Obecné mechanismy budování knižních fondů veřejných knihoven po roce 1918;
  • Původní vlastníci knih.

Samotný výzkum proběhl v mnoha archivech, v rámci pokračujících BFB iniciativ bude završen badatelským pobytem v německém Bundesarchivu nebo studiem relevantních archivních fondů The National Archives.

Následující přehled archivních souborů využitelných pro studiu pohybu knih a knižních fondů si v žádném případě neklade nárok na úplnost, díky více jak dvěma tisícům původních vlastníků knih uložených v rezervních fondech NK ČR je prakticky nemožný.

Abecední řazení se vztahuje k názvu instituce, nikoliv názvům archivních souborů a nerespektuje početní zastoupení dokumentů relevantních k jednotlivým tématům. Informace o zpracování a přístupnosti archivních souborů využívají údaje z evidence PEvA Ministerstva vnitra ČR. U informace o zpracování je pro zjednodušení přehledu uvedeno „ano“ i u souborů, které jsou pro nahlížení zpřístupněny částečně. U nepřístupných archivních souborů je v naprosté většině možnost požádat příslušnou instituci o studium tohoto souboru.

Instituce Archivní soubor Přístupný pro nahlížení Zpracování
1 Archiv Akademie věd České republiky Základní knihovna – Ústředí vědeckých informací ČSAV ano ano
2 Archiv České národní banky Fond národní obnovy ano nezpr.
3 Archiv města Ostravy Ústřední národní výbor Ostrava ano nezpr.
4 Archiv Ministerstva zahraničních věcí Reparace a restituce ano ano
Ústřední restituční a reparační komise ano ano
5 Archiv Národní knihovny Národní a universitní knihovna Praha (1918-1960) ne nezpr.
Sbírka fotografií (1893-2005) ne nezpr.
Státní knihovna ČSR Praha (1958-1990) ne nezpr.
Veřejná a universitní knihovna Praha (1777-1918) ano ano
6 Archiv národního muzea RNM – Knihovna Národního muzea ne nezpr.
7 Archiv Židovského muzea v Praze Rada židovských náboženských obcí ne nezpr.
Židovské muzeum v Praze ano ano
8 Moravská zemská knihovna Brno Moravská zemská knihovna Brno (1905-1999) ano ano
9 Moravský zemský archiv v Brně Zemský národní výbor Brno ano ano
10 Muzeum Českého ráje v Turnově Josef Scheybal st. – osobní fond ano ano
11 Národní archiv Fond národní obnovy, Praha ano ano
Ministerstvo kultury, Praha ano ano
Ministerstvo kultury ČSR/ČR, Praha ano nezpr.
Ministerstvo školství a kultury, Praha ano ano
Ministerstvo školství, Praha ano ano
Ministerstvo vnitra I, Praha ano ano
Ministerstvo vnitra II, Praha ano ano
Státní památková správa, Praha ano ano
Zemský úřad Praha ano ano
12 Státní oblastní archiv v Plzni Státní vědecká knihovna Plzeň ne nezpr.
13 Státní oblastní archiv v Třeboni Státní vědecká knihovna České Budějovice částečně ano
14 Státní okresní archiv Liberec Krajská vědecká knihovna Liberec ne nezpr.
Spolek Knihovna Němců Liberec ne nezpr.
15 Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., oddělení dokumentace Národní kulturní komise (1947-1954) ano ano
Zdeněk Wirth (1878-1961) ano ano
16 Zemský archiv v Opavě Státní vědecká knihovna Olomouc ne nezpr.
Státní vědecká knihovna Ostrava ne nezpr.