Rozšíření projektu Knihy znovu nalezené prostřednictvím BFB iniciativ – Iniciativa I. Výzkum provenienčních znaků

Publikováno 16. srpna 2016

Při řešení projektu „Knihy znovu nalezené“ byl podniknut průzkum Rezervních fondů NK ČR. Fondy byly zmapovány a na základě provenienčních znaků v nich obsažených došlo ke zkatalogizování více než 12 000 svazků nebohemikálních knih, které budou dostupné uživatelům prostřednictvím knihovního katalogu. Dále byla vytvořena pracovní databáze provenienčních znaků, která obsahuje kolem 2 000 původních vlastníků knih. Mezi nimi lze objevit významné osobnosti a instituce, jež utvářely kulturní život tehdejšího Československa.

Během příprav virtuální i fyzické výstavy byly podniknuty dílčí sondy, přičemž byly vytipovány některé osoby a instituce, k nimž byly na základě práce s prameny zpracovány mikropříběhy – šlo např. o Gregora Schwartze-Bostuniche, teoretika nacistické říše či Augusta Sauera, germanistu a literárního kritika. Prostřednictvím osudů původních vlastníků se podařilo částečně odpovědět na otázky, kdo byli původní vlastníci zpracovaných knih, jak se knihy původně obsažené v jejich knihovnách dostaly do sbírek NK ČR atd. Nicméně dosavadní výzkum vlastníků odkrývá jen málo informací, aby bylo možné uvažovaná východiska potvrdit, natož pak zobecnit. Výzvou, logicky navazující na uskutečněné aktivity, je pokračovat v obdobném výzkumu a získat informace i o dalších vlastnících.

Na základě výše uvedených vstupních informací bude vybrána množina dalších vlastníků, u kterých budou zpracovány jejich mikropříběhy – půjde nejen o soukromé osoby, ale i institucionální vlastníky. Část zahraničních vlastníků bude zpracována prostřednictvím norského partnera projektu – nadace Stiftelsen Arkivet. Informace o původních vlastnících budou publikovány průběžně na webu projektu. Na závěr iniciativy bude zorganizován interní seminář, kde budou představeny vybrané mikropříběhy včetně popisu postupu výzkumu.

BFB iniciativa „Výzkum provenienčních znaků“ byla zahájena 15. května 2016 a bude ukončena k 30. září 2016. Následně budou výsledky výzkumu použity dále, nejen v rámci projektu samého, ale i spoluprací s dalšími institucemi, například Kabinetem informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně.