Offenbach Archival Depot

Publikováno 22. září 2016

Když americká armáda obsadila v září 1944 jako jeden ze spojenců Německo, byl vytvořen samostatný program pro navrácení kulturních cenností jejich původním majitelům. Program se nazýval Památky, umění a archivy (Monuments, Fine Arts and Archives Section - MFAA) a bylo založeno několik takzvaných sběrných míst na různých místech v Německu, které měly přijímat a zpracovávat umění, náboženské předměty, archivy, dokumenty, knihy a jiné artefakty kulturní hodnoty, kterých se nacisté zmocnili a které ukradli různým osobám, organizacím a komunitám. Do roku 1946 vznikly čtyři centrální sklady pro zpracování cenností v Mnichově, Wiesbadenu, Marburgu a Offenbachu. Skladiště u Marburgu bylo uzavřeno 15. června 1946 a zbývající sklady obdržely zvláštní úkoly.

V roce 1945 Spojenci našli stovky dolů a jeskyní, kde nacisté skrývali kradené zboží z celé Evropy. Byly zde nalezeny peníze, zlato, umělecká díla a knihy. Třetí americká armáda zjistila, že všechen materiál Einsatzstabu Alfreda Rosenberga (ERR) je v dole v Hungen. Z větší části byly tím, co zde ERR shromáždilo, židovské náboženské předměty, knihy a archivy; ale kromě toho byly také v dolu v Hungen nalezeny vlastní dokumenty ERR, archivy, umělecká díla a propaganda. MFAA začala převádět tento materiál do Rothschildovy knihovny ve Frankfurtu, jejíž personál byl schopen pomoci při mapování/katalogizování materiálu. Tento úkol se rychle stal pro Rothschildovu knihovnu příliš velkým a bylo založeno samostatné sběrné místo se sídlem ve Frankfurtu.

Archival Depot v Offenbachu, který byl umístěn v odstávce I. G. Farben, zpracovával z větší části všechny židovské náboženské předměty, knihy a archivy, které ERR nasbíralo od roku 1940. Tento materiál pocházel z celé Evropy. Navíc kromě židovské literatury shromažďovali literaturu, která patřila zednářům, socialistům, komunistům a jiným skupinám, které byly nacisty vnímány jako nepřátelé Třetí říše. ERR mělo zvláštní skupiny pro zacházení s nepřátelskou literaturu a kulturním dědictvím v Amsterdamu, Bruselu, Paříži, Rize, Minsku, Kyjevě a Bělehradě.

ERR vedl Alfred Rosenberg, známý jako Hitlerův ideolog. V roce 1939 založil ve Frankfurtu institut pro studium „židovské otázky“, „Institut zur Erforschung der Judenfrage“. Zde byl judaismus zkoumán z antisemitského hlediska. Institut měl být součástí vysoké školy, kterou Hitler a Rosenberg plánovali, vysoké školy, která měla vzdělávat elitu Třetí říše. Bylo tedy přirozené, že bylo třeba mít výzkumnou knihovnu bohatou na zdroje pro studium, a když Německo začalo okupaci evropských zemí v roce 1939, Rosenberg byl ponechán v jeho organizaci, ERR a vybíral vědeckou literaturu. A tak skončilo ve Frankfurtu velké množství evropských židovských spisů, knihoven a náboženských objektů.

Kromě Rosenbergova plenění evropského kulturního dědictví, Sicherheitsdienst (SD), pod vedením Heinricha Himmlera, pravidelně zachytávalo "nepřátelskou literaturu". V Berlíně byla založena velká vědecká knihovna s cílem zásobovat SD informacemi o nepříteli pomocí literatury od zednářů, Židů, komunistů a dalších. V mnoha případech se Himmler a Rosenberg chovali jako konkurenti v těchto činnostech; obě organizace chtěly do svých sbírek stejný materiál. Rosenberg shromažďoval pro elitu budoucnosti; Himmler shromažďoval pro studium teď a tady. Části Himmlerových sbírek mohla po válce skončit v depozitáři v Offenbachu.

Knihovníci, historici, archiváři a kurátoři, kteří se zabývali návratem materiálu z Offenbachu, byli také odborníci ve vybraných předmětech, které Rosenberg a Himmler shromáždili. Mnoho odborníků pocházelo z židovských komunit po celé Evropě, které byly drancovány, zničeny a vražděny. Američané prezentovali Archival Depot v Offenbachu jako komplexní protiakci, protiklad ke zločinům, které nacisté spáchali během války. Ti, kteří pracovali v depozitáři, mohli vyprávět o obrovských hromadách materiálu, které měly být zpracovány. Byla provedena důkladná katalogizace materiálů, ale jak čas postupně ubíhal a množství prací vzrostlo, zvítězilo třídění, fotografování a tvorba seznamů k získání přehledu o provenienci jednotlivých materiálů. Cílem bylo poslat všechno zpátky tam, odkud to pochází, pokud to bylo možné.

"Moje první dojmy ze sběrného místa v Offenbachu byly ohromující a úžasné najednou. Když jsem stál před zdánlivě nekonečným mořem beden a knih, myslel jsem si, jaký hrozný nepořádek! Co můžu dělat se všemi těmito materiály?" napsal plukovník Seymour J. Pomrenze hodnotící svou kariéru jako "Monuments Man" v roce 1988. Také napsal, že když byl v únoru 1946 přidělen do Offenbachu, nic z připravovaného materiálu dosud nebylo původním majitelům vráceno. Plukovník Pomrenze si dělal k výzkumu provenience poznámky, takže dnes je možné najít detailní přehled o tom, jaké knihovny a knižní sbírky byly po celé Evropě zničeny.

V průběhu roku 1946 a 1947 asi 2,3 milionu knih a 225.000 náboženských předmětů bylo vráceno původním majitelům nebo do země, v níž byly nalezeny, když byly zabaveny. Dohromady bylo vráceno více než 2,5 milionu objektů. Pět evropských zemí bylo hlavními příjemci tohoto materiálu: Německo, Nizozemsko, Francie, Sovětský svaz a Itálie. Kromě toho získal YIVO Institute v New Yorku 92.000 knih a objektů. Knihovna YIVO - židovská knihovna - se před válkou nacházela ve městě Vilnius, které bylo během války kompletně zničeno, znovu získala části sbírek a byla vzkříšena v nové podobě v New Yorku. Jiné evropské země získaly nebo obdržely částku za knihy a objekty.

Velká část židovského materiálu byla také zapůjčena do táborů různých vysídlenců v Německu. Zde bylo umístěno mnoho lidí, mnozí byli praktikujícími Židy bez náboženské komunity a bez spisů. Byli jim zapůjčeny svitky Tóry, modlitební knihy a jiné náboženské předměty. Mnoho objektů získalo nové majitele. Velká část židovského materiálu, knihy, rukopisy a náboženské předměty, byla převedena do židovské kulturní rekonstrukční organizace, která získala materiál, kde nemohly být nalezeny žádné stopy po předchozích majitelích. Organizace obdržela materiál za předpokladu, že bude pokračovat v práci na obnově židovských materiálů a pracovat na vzkříšení židovské kultury Evropy. V roce 1950, JCRO obdržela asi 80.000 knih a rozdělila je mezi 25 různých knihoven. Z velké části to byla nová centra židovského života v Izraeli a USA, která obdržela tyto knihy. Tak příběh ukazuje, jak knihy následovaly lidi.

Kromě zacházení s knihami a jinými materiály z židovské komunity v Evropě, depozitář v Offenbachu také pracoval s vlastním materiálem nacistů. Na jaře roku 1946 bylo rozhodnuto převést část z toho do Library of Congress ve Spojených státech; existoval totiž strach z krádeže nebo zničení. Dnes jsou tyto dokumenty mimo jiné důležitým zdrojem znalostí o práci ERR během druhé světové války.

V mnoha případech bylo pro výzkumníky v Offenbachu obtížné rozlišovat mezi materiálem, který byl vypleněn a tím, který nebyl. V několika případech se dalším studiem proveniencí v pozdějších letech objevilo několik knih, které měly být vráceny předchozím majitelům. Jednalo se o knihy, které byly převedeny ve 40. letech za předpokladu, že by bylo nemožné je vrátit. Knihovna kongresu zveřejnila vyčerpávající seznam těchto materiálů, které jsou dnes k dispozici.